Заселення та виселення

Заселення з 12:00
Виселення до 11:00
Також доступне пізне заселення та виселення

Залишились питання ? Телефонуйте все пояснимо

+380 68 55 87 788
[email protected]

Не забудьте підписатись на наші сторінки

Facebook
Instagram
Booking

ФОП Бонка Назар Петрович (ідентифікаційний номер 2975615412) ТМ “Шале Олень”, надалі пойменований «ВИКОНАВЕЦЬ», укладає цей Договір із будь-якою особою, надалі пойменованою «ЗАМОВНИК». Цей Договір є договором публічної оферти про надання послуг, який регламентує порядок надання послуг і зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ. Текст цього Договору розміщено у мережі Інтернет за адресою https://centerhotel.info.

1. Терміни й визначення, використані в цьому Договорі

Система он-лайн бронювання — комплекс програмних сервісів для бронювання готельних номерів через Інтернет у режимі реального часу.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цієї оферти є бронювання й продаж ЗАМОВНИКОВІ готельних послуг на умовах цієї Оферти й відповідно до тарифних планів, опублікованих на сайті https://chalet-olen.com

3. Права та обов’язки сторін

3.1. ЗАМОВНИК має право:

3.1.1. Оформлювати замовлення на бронювання готельних послуг через мережу Інтернет, телефоном й іншими способами, зазначеними на сайті https://chalet-olen.com. При цьому ЗАМОВНИК визнає, що в разі використання сервісу ВИКОНАВЦЯ він повною мірою й беззастережно приймає умови цієї Оферти незалежно від способу, яким він скористався для оформлення замовлення.

3.1.2. Відмовитися від замовлення або змінити замовлення лише після узгодження з ВИКОНАВЦЕМ у письмовій формі через електронну пошту [email protected]

3.1.3. Обрати спосіб оплати замовлення із запропонованих на сайті https://chalet-olen.com.

3.1.4. Самостійно перевірити дані замовлення перед його оформленням і бронюванням готельних послуг. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за достовірність і правомірність вживання даних, використаних ним під час оформлення замовлення, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року  №2297-VI.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.2.1. Вимагати від ЗАМОВНИКА дотримання всіх процедур замовлення й бронювання готельних послуг виключно за правилами, викладеними на сайті https://chalet-olen.com і в цій Оферті. Які б дії не виконував ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ відповідає за належне виконання лише дій і процедур, виконаних із повним дотриманням цих правил.

3.2.2. Вимагати від ЗАМОВНИКА повної згоди з умовами Оферти. Без згоди з умовами оферти відмовити ЗАМОВНИКОВІ в наданні послуг.

3.2.3. Утримувати з ЗАМОВНИКА або вимагати оплати повної суми штрафів на умовах готелю, зазначеної в замовленні, у випадку зміни замовлення, відмови від замовлення або неприбуття до готелю. При цьому ЗАМОВНИК визнає дії ВИКОНАВЦЯ повністю правомірними й не має жодних претензій.

3.2.4. Відключати й включати сервіс, проводити профілактичні роботи на сервері й іншому обладнанні, що використовується для надання послуг бронювання, у зручний час , інформуючи про це ЗАМОВНИКІВ на сайті https://chalet-olen.com.

3.2.5. Надавати ЗАМОВНИКОВІ інформацію про Шале й способи оплати. У випадку оплати замовлення через платіжний термінал надавати ЗАМОВНИКОВІ інформацію про обсяг коміссіі, погоджений з платіжними системами, що беруть участь у процесі бронювання готельних послуг.

3.2.6. Вимагати від ЗАМОВНИКА повної оплати вартості зробленого замовлення.

3.2.7. Використовувати третіх осіб для приймання платежів за послуги.

3.2.8. У виняткових випадках здійснювати заміну підтвердженого раніше номеру готелю на номер тієї ж або вищої категорії без стягнення додаткової плати.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

3.3.1. Погодитися з умовами цієї Оферти.

3.3.2. Не починати оформлювати замовлення попередньо не ознайомившись із правилами ВИКОНАВЦЯ. Якщо ЗАМОВНИК почав оформлювати замовлення, то ВИКОНАВЕЦЬ має право вважати, що ЗАМОВНИК повністю ознайомився і згодний із правилами.

3.3.3. Зазначати актуальну контактну інформацію під час реєстрації й оформлення замовлення (номер телефону, адреса електронної пошти, та іншої інформаціі визначеної в реєстріційній анкеті).

3.3.4. Зазначити всі необхідні дані для оформлення замовлення й перевірити їх правильність. Якщо ЗАМОВНИК відмовляється надати необхідні дані, ВИКОНАВЕЦЬ вправі відмовити в оформленні замовлення.

3.3.5. Оплатити в повному обсязі вартість замовлення за допомогою способів платежу, зазначених на сайті https://chalet-olen.com, у строк, визначений ВИКОНАВЦЕМ під час оформлення замовлення. У разі оплати замовлення банківською карткою через Інтернет користуватися лише банківською карткою, що належить ЗАМОВНИКОВІ. Для уникнення шахрайства ВИКОНАВЕЦЬ перевіряє платіж і для вирішення будь-яких питань, що можуть виникнути, зв’язується з ЗАМОВНИКОМ. Якщо ЗАМОВНИК недоступний або питання залишається невирішеним, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право анулювати замовлення й повертає кошти на банківську картку її власника.

3.3.6. У разі відмови від замовлення (анулювання) негайно сповістити про це ВИКОНАВЦЯ (з подальшим наданням письмового підтвердження). Анулювання вважається прийнятим з моменту одержання ВИКОНАВЦЕМ письмового підтвердження про анулювання.

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

3.4.1. Надати ЗАМОВНИКОВІ необхідну інформацію й інструкції для оформлення замовлення. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку ВИКОНАВЕЦЬ публікує на сайті https://chalet-olen.com.

3.4.2. Надати ЗАМОВНИКОВІ інформацію про готелі й способи оплати послуг. Вичерпною інформацією вважається інформація, надана готелями й погоджена з ними.

3.4.3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання замовлення підтвердити можливість надання Замовникові готельних послуг із зазначенням їхньої вартості.

3.4.4. У випадку неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника й запропонувати бронювання на альтернативних умовах.

3.4.5. Прийняти оплату послуг від ЗАМОВНИКА (у тому числі через третіх осіб) після належного оформлення замовлення й успішного бронювання готельних послуг.

4. Правила відмови від замовлення, зміни замовлення й повернення коштів ЗАМОВНИКОВІ

4.1. ЗАМОВНИК має право в будь-який момент відмовитися від замовлення. При цьому пізня відмова від замовлення (менш ніж за 48 годин до передбачуваного прибуття) або неприбуття до готелю тягне нарахування ЗАМОВНИКОВІ на користь ВИКОНАВЦЯ штрафних санкцій у розмірі вартості проживання за 2 (дві) доби.

4.2. У разі внесення змін до замовлення, що стосуються істотних умов надання послуг (зміна об’єкта розміщення, дати початку або закінчення надання послуг тощо), такі зміни вважаються новим замовленням на бронювання готельних послуг, а перше замовлення підлягає анулюванню. Датою зміни або анулювання замовлення вважається дата одержання ВИКОНАВЦЕМ відповідної письмової заяви ЗАМОВНИКА. Умови анулювання замовлення залежать від умов анулювання, визначених сервісом бронювання сайтів агрегаторів: www.booking.com, www.hotels24.ua, https://tripadvisor.mfa.gov.ua, та інші, а також які зазначено у замовленні, і викладені на сайті https://chalet-olen.com.

4.3. Повернення коштів ЗАМОВНИКОВІ у разі відмови від замовлення, зміни замовлення, неприбуття до готелю, пізньої відмови від замовлення (менш ніж за 48 годин до передбачуваного прибуття) здійснюється на умовах, письмово узгоджених між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ через електронну aдресу: [email protected] .

5. Відповідальність. Вирішення спорів

5.1. ЗАМОВНИК представляє інтереси всіх осіб, зазначених у замовленні й персонально несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ за правильність повідомлених у заявці даних про них, за виконання всіма особами всіх зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо оплати замовлення й сплати штрафу у випадку відмови від отримання готельних послуг (включаючи неприбуття до готелю).

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникло через недостовірність, неповноту або несвоєчасність надання підтверджувальних відомостей: призвища, ім’я, дати заїзду, кількість гостей, документи — посвідчення особистості, електронну адресу та номер телефону для підтримки зв’зку), наданих ЗАМОВНИКОМ, а також через інші порушення умов цієї Оферти з боку ЗАМОВНИКА.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності у випадку неприбуття ЗАМОВНИКА до готелю у перший день заїзду й, у результаті цього, можливим незаселенням до готелю.

5.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за невідповідність наданого обслуговування очікуванням замовника і його суб’єктивній оцінці.

5.5. Сторони будуть докладати всіх зусиль для досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди у результаті переговорів, спори підлягають розгляду в третейському суді.

5.6. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України. Усі можливі спори, що можуть виникнути з положень цієї Оферти, вирішуються в судах України відповідно до чинного законодавства.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин про що є відповідне повідомлення Торгово-промислової палати України.

6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії й рішення державних органів влади, збої телекомунікаційних і енергетичних мереж, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної зі Сторін.

7. Внесення змін до Договору та його розірвання

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту початку процесу оформлення замовлення ЗАМОВНИКОМ і діє безстроково.

7.2. ЗАМОВНИК має право в будь-який момент відмовитися від послуг ВИКОНАВЦЯ. Відмова ЗАМОВНИКА спричиняє припинення перед ним усіх обов’язків ВИКОНАВЦЯ з моменту такої відмови.

7.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку, не мотивуючи, розірвати цей Договір.

7.4. ЗАМОВНИК не має права розірвати договір після прийняття його умов.

7.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати умови цього Договору і його Додатків, доповнювати Договір новими Додатками без попереднього повідомлення. ЗАМОВНИК, знаючи про можливість таких змін, згодний з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ може внести такі зміни. Якщо ЗАМОВНИК продовжує користуватися послугами ВИКОНАВЦЯ після внесення ним змін, це означає згоду ЗАМОВНИКА з такими змінами.

8. Конфіденційність даних

8.1. ЗАМОВНИКОВІ гарантується конфіденційність даних, наданих ним для бронювання готельних послуг.

8.2. ЗАМОВНИК відповідає за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) і пароля, а також за всі дії, зроблені під таким іменем (логіном) і паролем. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності й не відшкодовує збитків, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних ЗАМОВНИКА.

9. Реквізити Виконавця

ФОП Бонка Назар Петрович

ІПН 2975615412

Реєстраційний номер у державному реєстрі юридичних осіб та підприємців: 2 339 000 0000 028588 від 25.11.2019

Юридична адреса: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська 46, гурт., кімната 174.

Фактична адреса: 78592, Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Яблуниця, вул. Довгий Грунь, 474б

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З БРОНЮВАННЯ

1. Терміни й визначення.

1.1. «Система бронювання» (Система) — програмний комплекс, доступний на сайті chalet-olen.com, призначений для пошуку інформації про Готель і його послуги, а також для бронювання й оплати номерів у Готелі.

1.2. «Готель» — об’єкт розміщення «Шале Олень», розташований за адресою: 78592, Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Яблуниця, вул. Довгий Грунь, 474б, у якому Виконавець реалізує послуги цього об’єкта розміщення з використанням Системи.

1.3. «Виконавець» — ФОП Бонка Н.П.

1.4. «Користувач» — будь-яка фізична особа, зареєстрована в Системі.

1.5. «Замовник» — користувач, що має цивільну дієздатність, віком не менше 18 років, що уклав з Виконавцем договір про надання послуг з бронювання шляхом акцепту цієї Оферти в порядку, встановленому в п.5.1. цієї Оферти.

1.6. «Реєстрація» — надання Виконавцеві за допомогою Системи персональних і контактних даних Замовника для оперативного зв’язку з ним з питань, що стосуються замовлених послуг.

1.7. «Замовлення» — сукупність послуг Готелю, сформована Користувачем шляхом вибору прийнятного варіанту в результаті пошуку в Системі.

1.8. «Ваучер» — документ, що підтверджує факт бронювання й оплати Замовлення, для пред’явлення в Готелі.

1.9. «Бронювання» — резервування номерів у Готелі, що відбувається в результаті низки дій, виконаних Замовником у Системі.

2. Загальні положення.

2.1. Ця Оферту, опублікована на сайті chalet-olen.com, є офіційною пропозицією ФОП Бонка Н.П. для фізичних осіб укласти договір про надання послуг з бронювання номерів у Готелі. Відповідно до чинного цивільного й господарського законодавства цей документ є публічною Офертой.

Ця Оферта не адресована юридичним особам.

2.2. Послугами Виконавця в Оферті є послуги бронювання номерів і інших послуг у Готелі за допомогою Системи.

2.3. Договір про надання послуг з бронювання укладається шляхом акцепту цієї Оферти, що містить усі істотні умови Договору, без підписання сторонами. Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту акцепту Оферти, а саме з виконання Замовником дій, що передбачені п.5.1. цієї Оферти й означають беззастережне приєднання Замовника до всіх умов Оферти без будь-яких винятків або обмежень.

3. Предмет Договору.

3.1. Предметом цієї Оферти є бронювання й надання Замовнику послуг Готелю на умовах цієї Оферти.

3.2. Бронювання здійснюється в порядку, зазначеному в Правилах бронювання, які є невід’ємною частиною цього Договору і представлені на сайті Виконавця   chalet-olen.com.

3.3. Замовник зобов’язується приймати надані послуги й здійснювати необхідні платежі відповідно до умов цієї Оферти.

4. Права й обов’язки Замовника й Виконавця.

4.1. Права Замовника.

4.1.1. Здійснювати пошук, бронювання й оплату послуг Готелю за допомогою Системи й іншими способами, зазначеними на сайті chalet-olen.com. При цьому Замовник визнає, що у випадку використання Системи він повною мірою й беззастережно приймає умови цієї Оферти незалежно від того, яким способом було зроблено бронювання й оплата Замовлення.

4.1.2. Відмовитися від Замовлення або змінити Замовлення на умовах, передбачених п.7 цієї Оферти.

4.1.3. Замовник має право на одержання заброньованих послуг у строки й в обсязі, що зазначені в цьому Замовленні.

4.2. Права Виконавця.

4.2.1. Вимагати від Замовника дотримання Правил бронювання, опублікованих на сайті (посилання) і в цій Оферті. Виконавець відповідає за належне виконання Договору тільки у випадку дій і процедур, виконаних Замовником з повним дотриманням цих правил.

4.2.2. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами Оферти. Без згоди з умовами Оферти відмовити Замовникові в наданні послуг.

4.2.3. Вимагати від Замовника оплати Замовлення. У разі неотримання від Замовника оплати в строк, установлений у Правилах бронювання, анулювати Замовлення.

4.2.4. Утримувати із Замовника або вимагати оплати штрафних санкцій у випадку зміни, відмови від Замовлення або неприбуття до Готелю. При цьому Замовник визнає дії Виконавця повністю правомірними й не має жодних претензій.

4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання послуг з бронювання в цілях цього Договору.

4.2.6. Розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку, якщо Замовник надав Виконавцеві недостовірні відомості або контактні дані, а також завідомо неправильні та/або неправомірно використовувані Замовником дані платіжних карток.

4.2.7. У виняткових випадках здійснювати заміну підтвердженого раніше номеру Готелю на номер тієї ж або вищої категорії без стягнення додаткової оплати.

4.2.8. У разі необхідності відключати й включати Систему в будь-який час, інформуючи про це Замовника на сайті chalet-olen.com.

4.3. Обов’язки Замовника.

4.3.1. Не починати оформлювати Замовлення попередньо не ознайомившись з цією Офертою і Правилами бронювання. Якщо Замовник почав оформлювати Замовлення, то Виконавець вважає, що Замовник повністю ознайомився і згодний з умовами Оферти й Правилами бронювання.

4.3.2. Самостійно ознайомлюватися на сайті Виконавця з інформацією про Готель і його послуги, включно з цінами.

4.3.3. Зазначати актуальну контактну інформацію під час реєстрації (номер телефону, адреса електронної пошти тощо), яку потребує Виконавець для оперативного зв’язку з Замовником.

4.3.4. Надати всі необхідні для оформлення Замовлення актуальні дані про осіб, що заселяються в шале, і перевірити достовірність таких даних.

4.3.5. Вчасно оплатити вартість Замовлення будь-яким із запропонованих варіантів і способів оплати, представлених на сайті (оплата платіжною карткою), у строки й на умовах, зазначених Виконавцем у Правилах бронювання.

У разі оплати Замовлення банківською карткою через Інтернет необхідно користуватися лише банківською карткою, що належить Замовникові. Для уникнення шахрайства Виконавець перевіряє платіж і для вирішення будь-яких питань, що можуть виникнути, зв’язується з Замовником. Якщо Замовник недоступний або питання залишається невирішеним, Виконавець залишає за собою право анулювати Замовлення й повертає кошти на банківську картку її власника.

4.3.6. У разі відмови від Замовлення або від частини послуг у Замовленні, а також для зміни замовлених послуг, негайно сповістити про це Виконавця в порядку, встановленому в Правилах бронювання. При цьому Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцеві всі фактичні витрати, понесені ним у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором, у тому числі штрафні санкції, сплачені Виконавцем третім особам.

4.3.7. Якщо інше не передбачено цим Договором і не випливає з суті зобов’язань або вимог закону, договірні права та обов’язки Замовника поширюються також на осіб, в інтересах яких укладено цей Договір.

4.4. Обов’язки Виконавця.

4.4.1. Надати Замовникові на сайті chalet-olen.com.ua необхідну інформацію про Готель і його послуги, а також інструкції для оформлення й оплати Замовлення.

4.4.2. Прийняти оплату Замовлення від Замовника (у тому числі через третіх осіб) після належного оформлення Замовлення й успішного бронювання послуг.

4.4.3. У разі скасування Замовлення підтвердити анулювання послуг з виставленням штрафних санкцій, якщо такі діють на відповідний строк анулювання.

5. Акцепт Оферти й укладення Договору.

5.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом виконання таких дій у Системі:

Бронювання Замовлення Оплата Замовлення. Після виконання зазначених дій Замовником на сайті Виконавця, Договір на умовах цієї Оферти вважається укладеним.

6. Порядок здійснення платежів.

6.1. Вартість послуг вказується на сайті chalet-olen.com у Замовленні, сформованому Замовником відповідно до обраного набору послуг.

6.2. Реалізація послуг Замовникові здійснюється за цінами, встановленими Готелем.

6.3. Ціни на сайті можуть бути змінені Готелем у будь-який момент, і зміни набувають сили з моменту їхнього опублікування на сайті chalet-olen.com.

6.4. Усі розрахунки за договором здійснюються в гривні України.

6.5. Замовлення оплачується відповідно до Правил бронювання.

Залежно від умов, установлених Готелем, оплата може бути здійснена в різних варіантах:

Часткова передплата на етапі бронювання з доплатою під час заселення у Готель. Строк оплати встановлюється залежно від обраного способу оплати (готівкою в офісі, за допомогою платіжних систем, банківським переказом, кредитною карткою).

7. Скасування, зміна Замовлення й повернення коштів Замовникові.

7.1. До здійснення оплати Замовник може в будь-який момент відмовитися від Замовлення або внести зміни в Замовлення в порядку, установленому в Правилах бронювання.

7.2. У разі скасування оплаченого Замовлення (або неприбуття до Готелю) відповідно до умов, які були прийняті Замовником під час бронювання, можуть бути застосовані штрафні санкції, розмір яких визначається умовами Готелю.

7.3. Відмовитися від оплаченого Замовлення Замовник може самостійно, анулювавши Замовлення до настання штрафних санкцій у порядку, установленому в Правилах бронювання.

7.4. Змінити оплачене Замовлення або відмовитися від оплаченого Замовлення після настання строку штрафних санкцій Замовник може тільки після письмового узгодження з Виконавцем в порядку, установленому в Правилах бронювання.

Анулювання вважається прийнятою з моменту одержання Виконавцем письмового повідомлення.

7.5. Повернення коштів Замовникові у випадку скасування Замовлення або неприбуття до Готелю, здійснюється в порядку й на умовах, зазначених у Правилах бронювання.

8. Відповідальність. Вирішення спорів

8.1. Замовник представляє інтереси всіх осіб, зазначених у Замовленні, і персонально несе відповідальність перед Виконавцем за правильність даних про них, виконання всіма особами всіх зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо оплати Замовлення й оплати штрафу у разі відмови від надання послуг (включаючи неприбуття до Готелю).

8.2. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед Виконавцем із заподіянням як матеріальної шкоди, так і шкоди його діловій репутації. Будь-яке невірне або шахрайське бронювання або перепродаж Замовлення, безумовно, заборонено.

8.3. Виконавець несе відповідальність за матеріальну шкоду, заподіяну Замовникові у зв’язку з ненаданням Замовнику з вини Виконавця послуг в обсязі, зазначеному в Замовленні, у порядку, встановленому законодавством України, окрім випадків, коли порушення прав Замовника сталося внаслідок дій непереборної сили.

8.4. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникло через недостовірність, неповноту або несвоєчасність підтверджувальних відомостей і документів, наданих Замовником, а також через інші порушення умов Договору й/або Правил бронювання з боку Замовника.

8.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі запізнення Замовника до закінчення часу реєстрації (з 12 до 17 години) до Готелю більш ніж на 1 (одну) добу або у разі дострокового виїзду з Готелю.

8.6. Виконавець публікує на сайті chalet-olen.com інформацію про Готель і його послуги. Готель має можливість коректувати свою інформацію в Системі (у тому числі ціни й інформацію про наявність номерів) і відповідає за актуальність і достовірність такої інформації.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданого обслуговування очікуванням Замовника і його суб’єктивній оцінці.

8.8. У разі виникнення претензій на момент перебування в Готелі, Замовник повинен звернутися до представника Готелю для усунення недоліків надання послуг.

Сторони будуть докладати всіх зусиль для досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів з урахуванням умов цієї Оферти.

8.9. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. Дотримання конфіденційності.

9.1. Замовникові гарантується конфіденційність даних, наданих ним під час реєстрації в Системі, оформлення й оплати Замовлення. Ця інформація необхідна для обробки Замовлення й завершення процедури бронювання (включаючи підтвердження бронювання, яке буде відправлено на електронну адресу Замовника).

Акцептом цієї Оферти Замовник надає свою Згоду, що прирівнюється до письмової згоди, на обробку Виконавцем усіх персональних даних, отриманих від Замовника відповідно до Умов використання персональних даних Замовників.

Згода Замовника діє протягом терміну дії Договору про надання послуг з бронювання.

Виконавець має право зберігати персональні дані, використовувати їх для встановлення контакту з Замовником і членами його родини, для складання документів, надавати персональні дані Готелям, платіжним системам, а також уповноваженим органам і використовувати персональні дані для інших потреб, пов’язаних із наданням послуг. Виконавець не надаватиме персональних даних третім сторонам без згоди Замовника, окрім випадків, передбачених відповідним законодавством.

9.2. Замовник відповідає за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) і пароля, а також за всі дії, зроблені під таким іменем (логіном) і паролем. Виконавець не несе відповідальності й не відшкодовує збитків, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.

10.2. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії й рішення державних органів влади, збої телекомунікаційних і енергетичних мереж, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної зі Сторін.

11. Внесення змін до Договору та його розірвання

11.1. Договір про надання послуг з бронювання вважається укладеним з моменту акцепту Замовником цієї Оферти й діє до виконання сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору про надання послуг з бронювання.

11.3. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти і її Додатків, доповнювати Оферту новими Додатками без попереднього повідомлення Замовника. Знаючи про можливість таких змін, Замовник згодний з тим, що Виконавець може внести такі зміни. Якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця після внесенням ним змін, це означає згоду Замовника з такими змінами.

12. ФОП Бонка Назар Петрович

ІПН 2975615412

Реєстраційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 2 339 000 0000 028588 від 25.11.2019

Юридична адреса: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська 46, гурт., кімната 174.

Фактична адреса: 78592, Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Яблуниця, вул. Довгий Грунь, 474б